Ansvarsfullt företagande

FÖRETAGSLEDNINGENS ÅTAGANDE:

Etiskt företagande när det gäller affärer och energieffektivitet
Att noga följa alla nationella och internationella lagar som styr vår verksamhet, samt att upprätthålla en hög etik och moral när det gäller samtliga aspekter av vårt företagande, utgör en av de fundamentala principer som styr vår verksamhet. Denna princip beskrivs utförligare i de centrala policyerna: ”Code of Business Ethics”, ”Anti-Trust Policy” och ”Anti-Corruption Policy”.

För att ytterligare säkerställa att vår verksamhet uppfyller dessa åtaganden, samt att vi åtnjuter ett fortsatt högt förtroende bland allmänheten, har vi inrättat ett system för att agera på information från ”visselblåsare”. Se vår ”Whistleblowing Policy”.